03 Oktober 2011

Bahasa Jawa Kelas X

MADRASAH ALIYAH MIFTAHUSSALAM WONOSALAM DEMAK

TES MID SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


Mata Pelajaran      : Bahasa Jawa                                   Hari / Tgl         : Sabtu, 03 Oktober 2011
Kelas                     : X (Sepuluh)                                    Waktu             : 09:00 – 10:00 WIB
Jl. Pangeran Diponegoro No. 59 Wonosalam Demak 59571 Telp. 082892079633 email : ma_mifsa@yahoo.co.id


 I.         Wenehana tanda ping (X) aksara a, b, c, d utawa e ing sangarepe wangsulan kang bener!

1.        Wong kang ahli babagan ekonomi kasebut....
a. sarjana ekonomi           d. psikologi
b. ekonom                         e. ekonomis
c. guru ekonomi
2.        Wara-wara dilantarake lumantar sarana kaya ing ngisor iki , kajaba..
a. layang kabar       c. radhiyo             e. bausastra
b. tv                        d. internet
3.        Gatekna ukara-ukara ing ngisor iki!
1. ana kop surat
2. basane basa padinan
3. nganggo tapak asma
4. basane basa baku
5. ora ana nomor wara-wara
Wara-wara resmi dhuweni paugeran nomor....
a. 1,2,3                   c. 2,3,4                 e. 3,4,5
b. 1,3,4                   d. 1,3,5

Semaken wara-wara ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon-pitakon nomor  4-7
Wara-wara Osis
No.08/4.A/OSIS/2011
Kanggo mahargya ambal warsa MA Mifsa kaping 10, OSIS bakal atur pambiyantu piranti sekolah lan sandhangan prasaja marang panti asuhan “MULIA” ing Demak. Awit saka iku, kanggo para siswa sing bisa melu kumpul:
Dina  : selasa
Surya : 20 oktober 2011
Papan  :  Aula MA Mifsa
tabuh  : 10.00 WIB
matur nuwun awit kawigaten.sing maca wara-wara iki bisa ngumumake marang kanca liya kang  durung mgerteni. Matur nuwun awit kabeh pambiyantu lan kawigatene.
Wonosalam, 10 Oktober 2011
Pembina osis
Ttd
Haryo sutrisno,S.Pd

4.        Wara-wara ing nduwur kalebu wara-wara.....
a. niaga                   c. semi resmi      e. resmi
b. nonresmi             d. nonformal
5.        Tembung ambal warsa padha tegese karo tembung.......
a. taun anyar                    d. taun saiki
b. taun kapungkur            e. taun sing arep teka
c. ulang tahun
6.        Wara-wara ing nduwur katujokake marang sapa..
a. Haryo sutrisno, S.Pd    d. KaTu MA Mifsa
b. Ketua osis                    e. Siswa MA Mifsa
c. Guru MA Mifsa
7.        Pawongan kang gawe wara-wara yaiku...
a. Kepala madrasah         d. Ketua osis
b. Siswa MA Mifsa          e. Bp/Bk
c. Pembina Osis
8.        Tawon madu ngisep sekar
.....
Ceceg ceceg ing nduwur paling trep diiseni...
a. calon guru ora sabar
b. calon guru seng sabar
c. calon guru aja nakal
d.calon guru kudu sabar
e. calon guru kena sabar
9.        Maca kanthi cepet uga diarani maca....
a. maca literal                   d. maca scanning
b. maca intensif                e. maca skimming
c. maca ekstensif
10.    Wajik kletek gula jawa
....
Ceceg ceceg ing nduwur paling trep diiseni ...
a. luwih becik seng prasaja
b. ora apik lungo-lunga
c. tuku pitik menyang sala
d.mangan kripik ana njaba
e. nganggo batik katon tuwa
11.    Salah sawijining kabupaten sing dadi punjering pengrajin ukir yaiki...
a. Kabupaten Kudus        d. Kabupaten Blora
b. Kabupaten Jepara        e. Kabupaten Pemalang
c. Kabupaten Demak
12.    Jinis maca kaperang dadi loro, yaiku maca..lan maca...
a. nyuwara lan bathin      d. ekstensif lan literal
b. intensif lan bathin        e. deduktif lan induktif
c. ekstensif lan nyuwara
13.    Maca pemahaman kang ancase nangkep isi wacan kang tinulis (tersurat) diarani..
a. maca literal    c. maca kreatif     e. maca ekstensif
b. maca kritis     d. maca survei
14.    Maca pemahaman kang ancase nangkep isi wacan kang tinulis lan ora tinulis (tersurat lan tersirat) diarani ....
a. maca literal    c. maca kreatif     e. maca ekstensif
b. maca kritis     d. maca survei
15.    Maca pemahaman kang ancase nangkep isi wacan kang tinulis lan ora tinulis (tersurat lan tersirat), banjur maragakake asil wacan mau (penerapan) diarani ...
a. maca literal    c. maca kreatif     e. maca ekstensif
b. maca kritis     d. maca survei
16.    Tembung- tembung ing ngisor iki kang klebu tembung bidhang ekonomi, yaiku...
a. saldo              c. deposito           e. amandemen
b. kontroversi     d. deportasi
17.    Kembang jambu , kemaruk duwe sepedha anyar
Kembang jambu tegese ...
a. karuk                  c. kepek               e. ketheker
b. maruk                 d. manggar
18.    Kegiyatan ngrungokake lambang-lambang lesan kanggo golek informasi ing sawijining komunikasi diarani.......
a. nyemak               c. maca                 e. nyurasa
b. micara                 d. nulis
19.    Sesanti experience is the best teacher, but fee to be expensive. Iku mengku karep......
a. pengalaman luwih becik tinimbang latihan
b. golek pengalaman minangka guru
c. pengalaman urip kanggo nyukupi kebutuhan
d.pengalaman gurune pengetahuan
e. pengalaman guru paling becik nanging regane larang
20.    Ukara ing ngisor iki kang klebu tuladhane ukara basa krama alus yaiku..
a. sesok sore panjenengan kudu rawuh
b. omahe kudu didandani
c. aku tindak nitih andong
d.panjenengan dipun aturi dhahar rumiyen
e. kula bade dhahar rumiyen

II.       Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
21.    Jlentrehno apa kang diarani wara-wara kuwi?
22.    Apa wae jenis wara-wara sing kok ngerteni? aranano titikane!
23.    Sebutna lan jelasna jinis-jinis maca pemahaman!
24.    Tulisna pawarta babagan ekonomi sing saiki lagi dumadi!
25.    Ibu camat  akon ibu kades supaya nemoni dhayoh saka kabupaten.
Ukara ing dhuwur rubaho dadi basa krama inggil!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

tolong tinggalkan komentar.. okey!!!